KONTAKT OSS

 
 
 
 

J-feltet er F.K. Bodø/Glimts offisielle supporterklubb, den så dagens lys  31. desember i 1974 og er landets eldste offisielle supporterklubb. Supporterklubben har hatt flere forskjellige navn, og dagens navn ble vedtatt 2. februar 2018.

På J-Feltet står du fritt til å velge hvor du vil stå.
Vi synger, jubler og gråter sammen - og vi gjør det fordi vi elsker Glimt!

STYRET 2023

§ 11 STYRETS ARBEID
Styret er J-feltets høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for klubbens medlemmer. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal og fastsette kontingenten for påfølgende kalenderår.


Styret består av:

Janne Klinkenberg Ruden - Leder

Patrick John Fredriksen - SoMe-ansvarlig 

Erik Baalman - Kasserer

Christoffer Simonsen Klette - Arrangement-ansvarlig

Robert Daffenberg Nilsen - Junior/Merch-ansvarlig

Torstein Sundsfjord - Styremedlem


VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR J-FELTET§ 1 FORMÅL

§ 1.1 J-Feltet skal være en uavhengig supporterklubb.

§ 1.2 J-Feltets formål er å støtte alle F.K. Bodø/Glimts lag visuelt og verbalt under kamp, samt å være en konstruktiv og kritisk diskusjons- og samarbeidspartner for F.K. Bodø/Glimt utenom kamp.

§1.3 J-Feltet skal være et talerør for supporterne til F.K. Bodø/Glimt og alltid fremme deres interesser og meninger.

§ 1.4 J-Feltet skal forsøke å bidra til økt interesse rundt F.K. Bodø/Glimt og F.K. Bodø/Glimts kamper. J-feltet skal være et positivt innslag i Bodø by. J-Feltet vil bestrebe seg på å bidra til veldedig arbeid i nærmiljøet.§ 2 MEDLEMMER

§ 2.1 Som medlem i J-Feltet aksepteres alle som støtter F.K. Bodø/Glimt, uavhengig av fødested og bosted. Bare de som har betalt medlemsavgift (kontingent) for gjeldende år kan kalle seg fullverdig medlem av J-Feltet.

§ 2.2 J-Feltet tillater undergrupperinger. Disse kan operere som egen gruppe utenom kamp. De er underlagt samme vedtekter og skal stå sammen på J-Feltet under kamp.§ 3 KONTINGENT

Innbetalt kontingent gjelder for det kalenderår kontingenten er innbetalt.§ 4 UTELUKKELSE
Styret kan utelukke et medlem for videre medlemskap for kortere eller lengre tid dersom medlemmet ved sin oppførsel eller på annen måte kan sies å ha vært eller vil være til skade for F.K. Bodø/Glimt eller J-Feltets virksomhet. Utelukkelse for kortere eller lengre tid kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig. Styret kan utelukke medlemmer fra J-Feltets arrangementer ved gjentatte brudd på reglene for disse. En slik utelukkelse kan ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig.


§ 5 UTMELDELSE

Utmelding fra J-Feltet må meldes skriftlig til styret. Når utmelding er mottatt og registrert regnes medlemskapet umiddelbart som avsluttet. Utmelding gir ikke rett til refundert kontingent. Utmelding skjer automatisk ved manglende kontingentbetaling innen 30. juni året etter siste medlemsår.


§ 6 RASISME, NAZISME, VOLD OG RUS

J-Feltet tar avstand fra enhver form for fordommer på grunn av hudfarge, nasjonalitet, tro, kjønn eller legning, og vil aktivt bekjempe rasisme og nazisme. Rasistisk og nazistisk aktivitet, samt medlemskap i rasistiske og nazistiske organisasjoner, er ikke forenlig med medlemskap i J-Feltet. 
J-Feltet vil aktivt motarbeide voldsbruk og bruk av ulovlige rusmidler på idrettsarrangementer. Voldsbruk, og bruk av ulovlige rusmidler under kamp er ikke forenlig med medlemskap i J-Feltet. §7 ÅRSMØTEINNKALLING


Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om
tid, sted, styrets beretning, regnskap, budsjett, forslag til kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme, foreløpige innkomne forslag til saksliste, og frist for
innsendelse av forslag, samt valgkomiteens innstilling.§ 8 ÅRSMØTET


J-Feltets høyeste myndighet er årsmøtet. Alle som har kontingent for forrige og/eller inneværende år har stemmerett under årsmøtet. Under årsmøtet kan alle oppmøtte uttale seg.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne fremmøtte medlemmer.
2. Godkjenne innkalling.
3. Godkjenne saksliste.
4. Velge møteleder, referent, og to personer til å undertegne protokollen.
5. Behandle styrets beretning for perioden siden forrige årsmøte.
6. Behandle regnskapet samt revisors beretning.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Behandle budsjettet.
9. Behandle vedtektsendringer
10. Velge styre.
11. Foreta valg av valgkomite.
12. Foreta valg av revisor.


§ 9 ÅRSMØTETS GANG


Det kan kreves skriftlig avstemming til alle punkter på dagsorden. Dersom kun en delegat krever det, skal det foretas skriftlig avstemming. Medbrakte fullmakter aksepteres ikke som egne stemmer på årsmøtet. Hvis ingen krever skriftlig avstemming holder det med håndsopprekking. Styret, arbeidsgruppeverv og valgkomiteen velges for et år av gangen.


§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE


Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av antallet ordinære årsmøtestemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. De samme representasjonsregler gjelder under ekstraordinært årsmøte som under det
ordinære årsmøte.§ 11 STYRETS ARBEID

Styret er J-Feltets høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for klubbens medlemmer. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styrets medlemmer må ha bosted i Bodø. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden
kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal også fastsette kontingenten for neste kalenderår.
 


§ 12 VEDTEKTSENDRINGER


Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer fra styret skal være i
sakspapirene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.§ 13 TVISTER OM VEDTE KTENE


Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres
av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. Styret kan avgjørelse i spørsmålet hvis tiden ikke tillater årsmøtebehandling. Medlemmer binder seg ikke til å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøtet, eventuelt styret.§ 14 OPPLØSNING
Ved oppløsning av J-Feltet skal likvide midler tilfalle barneavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø. All materiell verdi tilfaller F.K. Bodø/Glimt. Oppløsning kan kun skje hvis to etterfølgende, ordinære eller ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.